VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van weidevogels verbeterd. Het project sluit aan bij het Actieplan Weidevogels Groningen.

Door middel van deelgebiedsbijeenkomsten en ‘keuken- en kantoortafelgesprekken’ is een verzamellijst met uit te voeren maatregelen ontstaan. In 2019 zijn we begonnen met het uitvoeren van deze maatregelen. Zo zijn er plasdrassen aangelegd, molens geplaatst en natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Op verschillende locaties is het slootwaterpeil verhoogd om zo hoogpeil te creëren. Daarnaast zijn er pompen aangeschaft om de plasdrassen en hoogpeilsituaties te kunnen vullen. Deze effectieve maatregelen worden aangevuld met investeringen in weidevogelnest-detectie, daarvoor is een drone aangeschaft. Verder zijn er predator werende rasters geplaatst op de daarvoor geschikte plekken. 

Ook in het najaar van 2021 staat er weer veel op de planning. Het aanleggen van plasdrassen, hoogpeilen en natuurvriendelijke oevers wordt verder uitgebreid. Ook worden werkzaamheden verricht die de openheid in de gebieden herstellen door het verwijderen van voor de weidevogels storende beplanting. Zo zijn we hard op weg om het leefgebied van onze weidevogels te verbeteren. We werken samen verder aan de doelstelling uit het Actieplan Weidevogels: 2.000 gruttobroedparen in 2027!

Het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Herstel houtsingels Westerkwartier

Herstel houtsingels Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier.