Geslaagde startbijeenkomst project bedrijfskringlopen

 

Binnen het project bedrijfskringlopen zoeken veertig boeren uit Westerkwartier uit hoe zij hun bedrijf natuurinclusiever kunnen maken én financieel gezond blijven. Na het afronden van de individuele keukentafelgesprekken vond er vrijdag 8 oktober een interactieve startbijeenkomst plaats.

Tijdens de bijeenkomst werd gewerkt aan verschillende thema’s zoals bodem en teelt, mest en staltechniek, korte ketens en natuur en landschap. Daarnaast kregen de deelnemers informatie over begeleiding bij individuele keuzes op hun eigen bedrijf. Samen dachten we na over de vragen ‘Wat wil je leren?’ en ‘Wanneer is het project geslaagd?’.

“Een mooie bijeenkomst waar boeren met elkaar van gedachten wisselden over kansen en positieve energie opdoen, wordt vervolgd!” – Gert-Jan Stoeten, projectleider natuurinclusieve landbouw

Bedrijfskringlopen is een project binnen Westerkwartier Natuurinclusief. Westerkwartier Natuurinclusief is een samenwerking tussen Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West. Samen met de boeren in het Westerkwartier kijken we in hoeverre natuurinclusieve landbouw mogelijkheden biedt op het eigen bedrijf. Op korte termijn én over tien jaar. Lees meer over dit project op: https://collectiefgroningenwest.nl/westerkwartier-natuurinclusief/

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Herstel houtsingels Westerkwartier

Herstel houtsingels Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.