Westerkwartier Natuurinclusief; hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken

De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Ze werken samen aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Het uitgangspunt in dit programma is een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. Hiermee kan de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdragen aan de Noord-Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Het programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen met elk een eigen invalshoek:

1. Bedrijfskringlopen
Het is een uitdaging om als boer te voldoen aan de veranderende maatschappelijke wensen en tegelijkertijd een goed bestaan te hebben. Westerkwartier Natuurinclusief voert gesprekken met 40 melkveehouders over bedrijfssituaties en toekomstvisies. Daarbij staat natuurinclusief boeren centraal. Welke effecten hebben andere keuzes, bijvoorbeeld in bemesting? Het doorrekenen van de variabelen geeft inzicht in de benodigde veranderingen in andere onderdelen van het bedrijf. Het brengt de kansen voor zowel de landbouw als de overheid in kaart.

2. Integrale samenwerkingen en korte ketens
De ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering heeft effect op het verdienmodel van de boer. De focus ligt op samenwerkingen tussen partijen. Horizontaal en verticaal in de keten, maar ook daarbuiten. Natuurinclusieve landbouw levert naast de primaire producten ook andere producten en diensten op. Hoe kunnen déze producten en diensten verwaard worden? Westerkwartier Natuurinclusief gaat in gesprek, op zoek naar antwoorden en aan de slag.

3. Bodem
Een vitaal platteland begint met een gezonde bodem. Omdat het Westerkwartier een zeer gevarieerd bodemleven heeft, is deze regio dé plaats om met aandacht naar de bodem van boeren te kijken. Met een aantal boeren starten we een kennis- en onderzoekstraject op rondom het voeden van een gezond bodemleven.

We werken aan duurzaam bodembeheer op klei- en zandgrond door samen te zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest en teeltplannen. Het programma Westerkwartier Natuurinclusief ondersteunt dit door kennis te ontwikkelen en beleidsmatige drempels weg te nemen.

De projectuitvoering wordt gezamenlijk uitgevoerd door Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Herstel houtsingels Westerkwartier

Herstel houtsingels Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.