Weidevogelbeschermers gezocht

Voor heel veel weidevogels is het broedseizoen gestart. Om zoveel mogelijk jongen een goede start te geven werken de vrijwillige weidevogelbeschermers in Groningen intensief samen met vele agrariërs die deelnemen aan de ANLb subsidieregeling t.b.v. de weidevogels. Met maatregelen zoals uitgesteld maaien, extensief weiden en plasdras wordt het biotoop verbeterd. Op de percelen waar in het broedseizoen gewerkt wordt moeten de nesten in kaart gebracht worden. Collectief Groningen West ondersteunt de weidevogelbeschermers en nodigt u van harte uit om als nieuwe vrijwilliger aan te sluiten bij een van 14 prachtige weidevogel kerngebieden.

Ervaring is raadzaam, maar het is geen vereiste om vrijwillig weidevogelbeschermer te worden. Tijdens een cursus van twee avonden leert u van de cursusleider meer over de weide- en akkervogels, de populaties, landbouw, opsporen van legsels, beschermingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk. Daarna volgt een veldexcursie en wordt u gekoppeld aan een ervaren weidevogelbeschermer om praktijkervaring op te doen. De cursus vindt plaats op woensdag 13 april en donderdag 21 april.

Wat kunt u verwachten
Als vrijwillig weidevogelbeschermer bent u van half maart tot half juni één dagdeel per week beschikbaar. Draagt u de weidevogels een warm hart toe en heeft u dit voorjaar wat vrije tijd te besteden? Geef u dan op als vrijwillig weidevogelbeschermer!

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven op Hotel Aduard, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard.
De cursusavonden beginnen om 20.00 uur en deelname is gratis. Wilt u zich opgeven voor de cursus? Stuur dan een mail naar: info@collectiefgroningenwest.nl
Voor meer informatie over het beschermingswerk kunt u contact opnemen met Jaap van Gorkum, jvangorkum@collectiefgroningenwest.nl (06 35314163)

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.