Home
  • Weidevogels brengen de lente
  • Weidevogels brengen de lente

Weidevogelbeheer

Goede bescherming is mensenwerk

 

Weidevogels houden van openheid en dat is volop te vinden in Groningen West. Het centraal weidegebied van Groningen loopt van boven de stad Groningen tot aan het noordelijker gelegen Middelstum en reikt tot aan de Friese grens bij Visvliet en Stroobos. Ook de Onner- en Oostpolder ten zuiden van Groningen zijn prachtige weidevogelgebieden.

 

Samen met de natuurterrein beherende organisaties richt Collectief Groningen West zich op behoud en herstel van levenskrachtige weidevogelpopulaties. Met het beheer van natuurgebieden en het omringende boerenland worden voor alle soorten goede leefkansen geboden. Watersnip en wulp in de nattere en ruigere delen, grutto en tureluur in het ouderwetse boerenland en kievit en scholekster ook op het intensiever gebruikte boerenland. En dit is nog maar een kleine greep van de soorten in het gebied.

Collectief Groningen West pakt het weidevogelbeheer deskundig en planmatig aan en heeft daarvoor een uitgebreid beheerplan opgesteld. Alles is erop gericht om het goede beheer op de goede plek te leggen. Dit beheer bestaat uit een scala aan maatregelen. Plas-dras gebiedjes, kruidenrijk grasland, extensief beweiden, verlaat maaien en strooien van ruige mest. Allemaal maatregelen om de vogels voldoende voedsel, rust en bescherming te bieden en de kuikens groot te brengen.

 

Het belangrijkste is het mensenwerk. Vele vrijwilligers zijn ieder voorjaar weer in touw om nesten te zoeken en te markeren. Samen met onze professionele veldmedewerkers ondersteunen zij de boer bij het mozaïekbeheer. We hebben het dan over 240 leden die samen, via beheercontracten, bijna 6000 hectare weidevogelmozaïek neerleggen.
 

Actieplan Weidevogels Groningen
 

Groningen is nog steeds een belangrijke weidevogelprovincie. Maar de aantallen gaan achteruit en het is - op een enkele soort na - nog steeds niet gelukt om hieraan een halt toe te roepen. Met dit actieplan willen twaalf Groningse en landelijke partijen daartoe een hernieuwde poging doen. Het manifest dat aan dit actieplan vooraf ging, koos 2.000 gruttobroedparen in 2027 als doelstelling. De recente gebiedsverkenningen wijzen uit dat dit haalbaar lijkt: dit betekent een groei van 30% in de kerngebieden en minimaal stabilisatie daarbuiten. Daarvoor moet dan wel alles op alles worden gezet om dit actieplan ook in de praktijk te brengen.

Actieplan Weidevogels Groningen

Inhoudelijke informatie over agrarische weidevogelbeheerpakketten en vergoedingen vindt u onder de Leden-Login.

Laatste nieuws

GLB Pilot Hoe? Zo!

GLB Pilot Hoe? Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zic...

Lees verder

Agenda

Naar agenda

Webdiensten - Plus Automatisering