Home

Veldmedewerkers

De veldmedewerker is een betrekkelijk nieuwe functie in het weidevogelbeheer, bedoeld om de kennis over weidevogels in hun broedtijd optimaal in het veld te benutten. Het zwaartepunt van de broedtijd ligt in de maanden maart tot en met juni. In die periode is de veldmedewerker regelmatig op het land te vinden om te kijken of de broedomstandigheden aan de eisen voldoen. Dreigt dat niet het geval te zijn dan kan hij de boer vragen de planning van zijn werkzaamheden op het land  (bemesten, maaien, beweiden) aan te passen ter wille van de rust voor de vogels.

 

De veldmedewerker heeft ook als taak om de percelen met een uitgestelde maaidatum (1, 8 of 15 juni) vrij te geven. Verblijven er nog nesten of kuikens dan kan hij de boer verplichten het maaien één of twee weken uit te stellen. Ook al wordt hij hiervoor financieel gecompenseerd, toch zal dit de boer niet altijd uitkomen. Hij moet dan kunnen vertrouwen op het deskundig oordeel van de veldmedewerker dat het uitstel uiteindelijk vogels redt. De veldmedewerker brengt met zijn aanwezigheid kennis van zaken in het veld die vroeger nog wel eens werd gemist.

 

De nieuwe functie vloeit onder meer voort uit het streven van het collectief Groningen West om het weidevogelbeheer verder te professionaliseren en te verbeteren. Van de veldmedewerkers die bij het collectief in dienst zijn, wordt verwacht dat hun deskundige inzet, samen met de medewerking van ruim tweehonderd boeren en het enthousiasme van tientallen vrijwilligers, uitmondt in het behoud van gezonde weidevogelgebieden in de provincie Groningen.

Geen items gevonden in deze categorie

Webdiensten - Plus Automatisering