Provincie breidt weidevogelgebied Medenertilsterpolder uit

De provincie Groningen gaat de Medenertilsterpolder, een weidegebied ten zuiden van Ezinge, inrichten voor bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Dit doet de provincie in samenwerking met agrariërs uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap.

Natuurnetwerk Nederland
Het gaat in totaal om 100 hectare: het huidige 30 hectare natuurgebied van het Groninger Landschap en een uitbreiding van 70 hectare, dat samen onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland. In het omliggende gebied, passen de betrokken boeren agrarisch weidevogelbeheer toe. Dat betekent bijvoorbeeld later in het seizoen maaien en daarbij rekening houden met nesten en kuikens. Dit voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 starten.

Een groter weidevogelgebied
De Medenertilsterpolder is onderdeel van het eeuwenoude cultuurlandschap Middag-Humsterland. Door de afwisseling van oude watergangen van het Peizerdiep en landbouwgrond is de polder zeer geschikt om een groter weidevogelgebied van te maken. Op dit moment broeden er al weidevogels in een deel van de polder, zoals de bedreigde grutto.

Inrichting
Het land zal natter gemaakt moeten worden om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels. Hier worden een aantal gedempte sloten en greppels voor uitgegraven. Nieuwe stuwen helpen het water tijdelijk vast te houden. Hierdoor stroomt het water niet te snel af naar lagergelegen gebied en zullen omliggende landbouwbedrijven geen overlast ondervinden. De begroeiing bestaat straks uit bloemrijk grasland. Dit grasland is ideaal voor de weidevogels omdat het gedeeltelijk droger, deels vochtig en plas-dras is. Dit laatste is grasland waar de waterstand gelijk is aan die van het maaiveld. Bebouwing, bomen en riet kunnen schuilplaatsen voor roofdieren zijn en worden daarom zoveel mogelijk weggehaald.

Compensatie
De inrichting van dit weidevogelgebied in de Medenertilsterpolder vindt ook plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen – Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten (bij Hoogkerk).

(Bron: provincie Groningen)

 

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.