Expertbijeenkomst: Beheer houtsingelgebied zuidelijk Westerkwartier centraal

De houtsingels in het zuidelijk Westerkwartier zijn cultuurhistorisch van grote waarde en bieden een plek aan insecten, vogels en zoogdieren. Hoe zorgen we voor mooie, natuurlijke en gevarieerde houtsingels? En hoe kunnen we het beheer met elkaar verbeteren? Deze vragen stonden centraal tijdens de expertbijeenkomst maandag 14 november plaatsvond op Landgoedboerderij Oosterheerdt. Op onze uitnodiging waren professionals van de organisaties die actief zijn in het houtsingelgebied aanwezig.

Alle aanwezigen gaven een korte presentatie over de activiteiten en wijze van beheer in het Westerkwartier. Als collectief beheren we met zo’n 240 deelnemers 375 kilometer aan singels en 60 poelen. Dat is een derde van het zuidelijk Westerkwartier. De verwachting is dat er voor de nieuwe ANLb-periode (2023-2028) iets meer budget voor landschapsbeheer komt. De landschapselementen gaan ook meetellen in de eco-regeling van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

Opvallend tijdens de middag was het verschil in streefbeelden: wat is een goede houtsingel en waar streef je naar? De gemeente is bezig om de regels voor het houtsingelbeheer makkelijker en duidelijker te maken. De gemeente gaat het streefbeeldenboek, dat de Gebiedscoöperatie in 2005 heeft samengesteld, in overleg met alle gebiedspartijen aanpassen. Ook beleidsplannen zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Aanvalsplan landschapselementen, de Bossenstrategie, POP4 etc. bieden kansen voor de houtsingels in het zuidelijk Westerkwartier. Kortom er is genoeg reden om vaker bij elkaar te komen. Deze middag zal dan ook snel een vervolg krijgen.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.